කර්මාන්තශාලා සංචාරය

 පාරිභෝගිකයින්ගේ සමූහ ඡායාරූපය 

555

නිෂ්පාදන වැඩමුළුව

factory01
factory02
IMG_7381
factory08
factory05
factory06
factory07

ඉන්දියාවේ විශේෂ ප්‍රදර්ශනයේ ඡායාරූපය

factory01